Polityka prywatności NANOWO.STORE

Ochrona prywatności oraz zabezpieczenie danych osobowych jest dla nas bardzo istotne. Dlatego też w celu zapewnienia Państwu poczucia bezpieczeństwa w trakcie korzystania z naszych usług uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa w dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Wynikają z niego najważniejsze zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ich zabezpieczania.

§ 1
Administrator danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nanowo Store sp. z o.o., ul. Walecznych 29/6, 03-916 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000849849, NIP 5252828422, kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej jako „Administrator”).

2. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na wskazany wyżej adres lub mailowo (e-mail: nanowo@nanowo.store).

§ 2
Podstawowe zasady przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe na następujących zasadach:
1) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość – przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

2) ograniczenie celu – gromadzimy dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3) minimalizacja danych – dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4) prawidłowość – przetwarzane przez nas dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

5) ograniczenie przechowywania – dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

6) integralność i poufność – dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 3
Ograniczony zakres przetwarzania danych osobowych

Nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych lub biometrycznych, a także danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.

§ 4
Dostęp do danych osobowych

Jesteście Państwo uprawnieni m.in. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

1) cele przetwarzania;

2) kategorie odnośnych danych osobowych;

3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

4) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

§ 5
Środki bezpieczeństwa

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

§ 6
Sposób przetwarzania danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej nanowo.store

1. Uprzejmie informujemy, że korzystanie przez Państwa ze strony internetowej nanowo.store wymaga przetwarzania danych osobowych, takich jak adres IP lub identyfikatorów plików cookie. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z niniejszej strony internetowej.

2. Na naszej stronie możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego. Wówczas przetwarzamy również Państwa dane osobowe: imię, adres e-mail i numer telefonu, a także inne dane osobowe podane przez Państwa w treści wiadomości. Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak: imię oraz adres e-mail i numer telefonu jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z formularza. Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych nie będą Państwo mogli skorzystać z formularza kontaktowego.

3. W przypadku korzystania z usługi Newsletter, przetwarzamy Państwa adres e-mail jako daną osobową. Podanie przez Państwa adresu e-mail jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z usługi Newsletter.

4. Państwa dane osobowe, o których mowa w ust. 1-3, możemy udostępniać podmiotom świadczącym obsługę informatyczną strony internetowej.

5. Państwa dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez …… lat. Dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego przechowujemy do chwili zakończenia z Państwem korespondencji. Dane osobowe wykorzystywane do usługi Newsletter wykorzystujemy przez czas korzystania z tej usługi.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1-3, przetwarzamy w następujących celach:
1) w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej nanowo.store dla zapoznania się z naszą ofertą, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) w celach analitycznych i statystycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, dla możliwości odczytu wiadomości i odpowiedzi na nią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze Państwa danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

7) w celach marketingu bezpośredniego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli skorzystacie Państwo z usługi Newsletter.

§ 7
Sposób przetwarzania danych związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego nanowo.store

1. Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania ze sklepu internetowego nanowo.store przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym zakresie:

1) w przypadku konsumentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, adres e-mail, nr telefonu, login;

2) w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres wysyłki, adres e-mail, nr telefonu, login.

2. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolne, ale stanowi warunek rejestracji konta w sklepie internetowym oraz dokonywania w nim zakupów. Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy odmówić rejestracji konta w sklepie internetowym, a także uniemożliwić dokonywanie w nim zakupów.

3. Państwa dane osobowe, o których mowa w ust. 1, możemy udostępniać: kancelarii prawnej, administratorowi systemów informatycznych, podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową, podmiotowi udzielającemu gwarancji, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń), organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. organy podatkowe), a także podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie operacji płatniczych.

4. Państwa dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przechowywane do wyczerpania wzajemnych roszczeń obu stron wynikających z zawieranej umowy, nie krócej jednak niż przez ustawowy okres przechowywania dokumentów podatkowych Administratora związanych z zawartą umową.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzamy w następujących celach:

1) w celu podjęcia działań zmierzających do rejestracji konta w sklepie internetowym, a także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) w celu rejestracji konta w sklepie internetowym i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§ 8
Przekazywanie danych osobowych

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§ 9
Zakres uprawnień

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii;

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) prawo do przenoszenia danych;

4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10
Polityka cookies

1. Pliki cookies definiujemy jako dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (np. smartfon). Pliki te są wysyłane przez stronę internetową do urządzenia końcowego użytkownika.

2. Pliki cookies obsługiwane są przez Google Universal Analytics. W pełni przestrzegamy polityki prywatności Google. Użytkownik może zabezpieczyć swoją prywatność i wyłączyć możliwość zbierania informacji dla celów google-analytics. Informacje na ten temat zawiera polityka prywatności Google (https://policies.google.com/).

3. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, możecie Państwo dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji swojej przeglądarki internetowej lub opuścić naszą stronę. Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystywania cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w ustawieniach wykorzystywanego przez Państwa oprogramowania.

4. Wykorzystujemy pliki cookies:

1) w celu zabezpieczenia strony przed atakami mogącymi wpłynąć na działanie i wydajność serwera,

2) w celu śledzenia zmiany produktów w koszyku (w przypadku dokonywania zakupów),

3) w celu wskazania ostatnio oglądanych produktów,

4) dla przetrzymywania unikalnego ID dla każdego Klienta w celu wskazania konkretnego zamówienia w bazie danych,

5) dla prowadzenia przez nas statystyk strony internetowej,

6) dla celów Google Universal Analytics.

§ 11
Postanowienie końcowe

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana w celu zapewnienia zgodności naszych działań dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.