Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Nanowo Store sp. z o.o., ul. Walecznych 29/6, 03-916 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000849849, NIP 5252828422, kapitał zakładowy 50.000 zł, informuje, że:

1) jest administratorem Państwa danych osobowych

2) przetwarza Państwa dane osobowe:

a) w przypadku konsumentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, adres e-
mail, nr telefonu, login

b) w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności
gospodarczej, adres wysyłki, adres e-mail, nr telefonu, login

– zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

W przypadku wszelkich pytań, wątpliwości oraz żądań dotyczących ochrony danych osobowych jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresem e-mail nanowo@nanowo.store.

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

  1. w celu podjęcia działań zmierzających do rejestracji konta w sklepie internetowym, a także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu rejestracji konta w sklepie internetowym i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek rejestracji konta w sklepie internetowym oraz dokonywania w nim zakupów.

Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy odmówić rejestracji konta w sklepie internetowym, a także uniemożliwić dokonywanie w nim zakupów.

Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać: kancelarii prawnej, administratorowi systemów informatycznych, podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową, podmiotowi udzielającemu gwarancji, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń), organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. organy podatkowe), a także podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie operacji płatniczych.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe są przechowywane do wyczerpania wzajemnych roszczeń obu stron wynikających z zawieranej umowy, nie krócej jednak niż przez ustawowy okres przechowywania dokumentów podatkowych Administratora związanych z zawartą umową.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. prawo do przenoszenia danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.